Provozní řád motokrosového závodiště

 • Motokrosové závodiště slouží k pořádání motokrosových závodů a tréninků.
 • Návštěvníci areálu i jezdci jsou povinni se před vstupem do areálu seznámit s Provozním řádem závodiště a dodržovat jej.
 • Mimo určené tréninkové časy a motokrosové závody je do areálu vstup a vjezd zakázán.
 • Vstup a vjezd na závodiště je povolen pouze v místech označených tabulemi. Návštěvníci a jezdci musí dbát pokynů pořadatelů.
 • Při opakovaném porušení zásad Provozního řádu může být návštěvníkovi nebo jezdci odmítnut přístup do areálu.
 • Motokrosové motocykly je možné nastartovat jen v prostoru vjezdu na trať. Pohyb motocyklů a jiných motorových vozidel je možný pouze po motokrosové trati při důsledném dodržování bezpečnosti provozu, s ohledem na ostatní návštěvníky. Zvláštní ohled je třeba brát na minimalizaci rušení okolí hlukem a prachem.
 • Jezdci jsou povinni se před vjezdem na trať informovat u pořadatele na aktuálně zvolenou variantu tratě a tuto si nejprve pomalým zaváděcím kolem prohlédnout.
 • Na motokrosové trati se mohou pohybovat motocykly a jiné sportovní stroje, které splňují příslušné technické podmínky. Jezdci i stroje musí mít povinnou výbavu a výstroj.
 • Pohyb návštěvníků v celém areálu a jízda na motorových vozidlech je na vlastní nebezpečí. Provozovatel nezajišťuje lékařskou ani technickou pomoc.
 • Z důvodu bezpečnosti musí mít jezdci při tréninku zajištěn vlastní doprovod, který je schopen, v případě potřeby, poskytnout první pomoc nebo přivolat lékaře.
 • Ježdění v areálu bez doprovodu je zakázáno!
 • Jezdci trénují na vlastní nebezpečí!
 • Jezdci na motorových vozidlech musí přizpůsobit způsob jízdy tak, aby neohrozili ostatní jezdce ani návštěvníky areálu a nepoškodili majetek provozovatele.
 • Uživatel motorového vozidla zodpovídá za škodu, kterou způsobí provozovateli areálu a třetím osobám zaviněným porušením povinností stanovených v tomto Provozním řádu a v ostatních obecně závazných právních předpisech.
 • Jízda pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek je zakázána.
 • Osoby mladší 18 let mohou užívat motokrosovou trať pouze v doprovodu alespoň jedné osoby starší 18 let.
 • Osobám mladším 15 let je povolena jízda na motocyklu pouze za přímého dohledu rodičů nebo jejich zástupců.
 • V případě nutnosti si provozovatel vyhrazuje právo již probíhající závod, soustředění nebo trénink omezit nebo zastavit a to bez náhrady nákladů.
 • Provádět opravy a údržbu motocyklů (včetně mytí a čištění) při sportovních akcích je povoleno pouze na vyhrazeném místě a se souhlasem provozovatele.
 • V případě, že dojde k znečištění zeminy pohonnými hmotami nebo jinými ropnými látkami, je původce tohoto znečištění povinen tuto skutečnost bez prodlení oznámit odpovědné osobě provozovatele. Totéž platí i v případě znečištění příjezdové komunikace a ostatních ploch areálu. Odpovědná osoba provozovatele pořídí o oznámeném znečištění jednoduchý záznam a zajistí odstranění následků na náklady původce znečištění.
 • Provozovatel neručí za škody na majetku jezdců ani za odložené věci.

V celém areálu je zakázáno

 • vylévání tekutin, zvláště ropných,
 • používání okolních ploch jako WC,
 • vstup na okolní pozemky nesouvisející s motokrosovým závodištěm,
 • odhazování odpadků.

Tréninky

Pro trénink se stanovuje doba provozu na:

 • úterý – pátek od 14:00 do 19:00 hodin,
 • sobotu a neděli od 9:00 do 19:00 hodin.

Ve dnech státních a jiných svátků je provoz v areálu řízen provozovatelem areálu. Mimo tyto doby je vstup a vjezd do areálu zakázán!

Při tréninku jezdci musí:

 • dodržovat časový rozvrh tréninků,
 • omezit hlučnost a prašnost tak, aby neobtěžovali okolí,
 • dbát na to, aby nepoškozovali nadměrně trať – jízdou na rozmoklé trati apod.

Motokrosové závody

 • Vstup a vjezd do areálu v den motokrosu je od 6:00 do 19:00 hodin, popř. dle instrukcí provozovatele.
 • Jezdci musí dodržovat Všeobecný sportovní řád AČR a ostatní platné řády Automotoklubu ČR.
 • Jezdci musí dodržovat pokyny pořadatelů.

Tento provozní řád byl schválen vlastníkem areálu.