Pravidla Slováckého poháru

SERIÁL SLOVÁCKÝ POHÁR

Tento dokument postihuje organizaci motokrosového seriálu nazývaný Slovácký pohár  a jeho přílohou je Dokument – Závodiště označený body N_SPZ1.1 – N_SPZ1.7  a samostatná příloha N_SP1.2.2 – Třídy

N_SP1.1 Vyhlášení seriálu Slovácký pohár 

Jednotlivé kluby/spolky podporující motokros ve zlínském kraji organizují každoročně seriál Slovácký pohár a jednotlivé Volné závody.

Do celkového pořadí seriálu Slovácký pohár se započítávají všechny výsledky získané ve všech vypsaných podnicích, pokud nebude v soutěžním systému pro daný rok stanoveno jinak.

Oznámení o konání Seriálu je vyhlášeno prostřednictvím webových stránek www.slovackypohar.cz

N_SP1.1.2 Věková hranice

Pro určení dolní hranice věku jezdce je rozhodující den narození. Pro určení horní hranice věku jezdce je rozhodující rok narození, v němž jezdec dosáhne požadovaného věku.

Nejnižší možný věk pro start je 5 let, nejvyšší není stanoven

N_SP1.1.4 Přihlášky       

Přihlašování do závodu je možno prostřednictvím emailu případně formuláře. Pokud nebudou startovní listiny zaplněny, je možno se přihlásit na místě v den závodu.

N_SP1.1.5 Startovní pole

Jednotlivých jízd podniku se může zúčastnit maximálně 40 jezdců v závodě sólo.

N_SP1.2 Motocykly, třídy a závodiště

N_SP1.2.1 Motocykly

Výraz motocykl zahrnuje všechna vozidla, která mají méně než čtyři kola, jsou poháněna motorem a jsou určena v podstatě pro dopravu jedné nebo více osob, z nichž jedna je řidičem vozidla. Všechna kola musí být normálně ve styku se zemí, vyjma přechodných okamžiků a za určitých výjimečných okolností. Mimoto pro překonávání určitých povrchů může být jedno nebo všechna kola nahrazena skluznicemi, běhouny nebo řetězy.

N_SP1.2.2 Třídy

Viz samostatná příloha odsouhlasená kluby/spolky dle bodu N_SP1.1 Vyhlášení seriálu Slovácký pohár. Pravomoc přesunutí jezdce mezi jednotlivými třídami v průběhu sezóny má Jury seriálu. Jezdec si odnáší do celkového pořadí body, které má již připsány z předchozích podniků. Přesunutí je pro jezdce povinné a závazné.

N_SP1.2.3 Závodiště

Viz PRAVIDLA – ZÁVODIŠTĚ.

N_SP1.2.4 Tréninky

Hromadné starty jsou zakázané. První trénink je volný a není povinný. Druhý trénink je organizovaný a je povinný.

N_SP1.3 Start

N_SP1.3.1 Postup pro určení postavení na startu:

 1. a) Pořadí jezdců na start je určeno výsledky průběžného pořadí seriálu Slovácký pohár ( v případě prvního podniku je dáno kvalifikací – měřený druhý trénink)
 2. b) Jezdci se budou řadit u startovacího zařízení jeden po druhém, počínaje nejrychlejším jezdcem, následuje druhý nejrychlejší atd. dle průběžného pořadí v seriálu (vyjma prvního podniku – rozhoduje los)
 3. c) Od okamžiku, kdy jezdec zaujal své místo u startovacího zařízení, nesmí je již měnit, vrátit se do čekacího prostoru nebo dostat pomoc před startem.
 4. d) Pokud má jezdec mechanické problémy u startovacího zařízení, musí čekat na pomoc, dokud startovací zařízení nespadne. Pokud startovací zařízení spadlo, může obdržet pomoc svého mechanika pouze v tomto místě. Postih za porušení tohoto pravidla je vyloučení ze závodu.
 5. e) Hromadný start bude proveden s motory v chodu.
 6. f) Startér drží zelenou vlajku a od této chvíle jsou jezdci povinní dodržovat jeho pokyny do té doby, než jsou všichni jezdci seřazeni u startovacího zařízení. Jakmile jsou všichni jezdci za startovacím zařízením, startér zvedne tabulku „15” a ukazuje jí plných 15 sek.. Po uplynutí 15 sek. ukáže tabulku s označením „5“ a startovací zařízení spadne mezi 5 až 10 sek. poté, co byla ukázána tabulka „5“.
 7. g) Příkaz ke spuštění startovacího zařízení dává startér.
 8. h) Do prostoru za startovacím zařízením mají přístup pouze jezdci, činovníci a akreditovaní fotografové. Jezdcům je dovoleno upravovat tento prostor za předpokladu, že nepoužijí žádných nástrojů nebo cizí pomoci v době 10 minut před startem. Je zakázáno jakkoliv polévat startovací místo.
N_SP1.4 Oficiální činovníci

N_SP1.4.1 Ředitel závodu

Ředitel závodu a Hlavní časoměřič plně odpovídají za zveřejnění všech oficiálních listin (oficiální program, startovní listina, výsledky jednotlivých jízd a výsledky podniku).

N_SP1.4.2 Vedoucí traťový komisař

Je určen vedením pořádajícího klubu/spolku

N_SP1.4.3 Hlavní časoměřič

Je určen vedením pořádající klubu/spolku

 

N_SP1.5 Jezdci

N_SP1.5.1 Chování jezdců

Jezdci musí po celou dobu dodržovat znění normy SERIÁL SLOVÁCKÝ POHÁR. Jezdci musí být v takovém fyzickém a duševním stavu, aby byli schopni ovládat svoje motocykly a aniž by byli nebezpeční pro ostatní jezdce, členy týmů, činovníky, diváky ani ostatní osoby přítomné na příslušném podniku. Jezdcům i doprovodu je zakázáno pohybovat se v době před podnikem i během něj s výjimkou závodu po trati jinak než pěšky. Při prohlídce trati není dovoleno použití žádného dopravního prostředku a jezdec i doprovod musí dbát na bezpečnost svoji i pracovníků na trati. Zakazují se bezdůvodné jízdy po depu, přilehlých pozemcích, trati a areálu závodiště na motocyklech, čtyřkolkách a jiných vozítkách. Je povolen vjezd k přípravnému prostoru. Veškeré ostatní jízdy jsou zakázány. Je v kompetenci pořadatele takové jízdy zcela zakázat. Je zakázáno požívat alkohol a jiné návykové látky během závodního dne. Pořadatel (Ředitel závodu) spolu s pracovníkem Lékařského dozoru mohou kdykoli provést dechovou zkoušku, v případě pozitivního výsledku bude jezdec ihned vyloučen ze závodu bez nároku na vrácení startovného. Uplatňuje se „nulová tolerance“.

 N_SP1.5.2 Odpovědnost jezdců

Jezdci mohou být považováni za odpovědné za činnost členů jejich týmů/klubů/spolků. Jezdci jsou povinni nahlásit jakékoliv zdravotní potíže nebo zranění lékařské službě. Jezdci musí uposlechnout oficiální vlajkové signály a tabule, které přinášejí informace a instrukce. Jezdci nesou zodpovědnost za účast na všech setkáních a musí se řídit všemi informacemi a instrukcemi z těchto setkání. Jezdci, kteří zastaví podél tratě, aby se poradili s druhými a mohou tak překážet v postupu dalším jezdcům, se vystavují nebezpečí, že jejich činnost bude hodnocena jako cizí pomoc.

N_SP1.5.3 Povolená komunikace

Mezi jezdci a osobami, které jsou s nimi ve spojení, jsou dovoleny pouze následující signály: – údaje a sdělení z oficiálních časoměření sdělované prostřednictvím tabulí umístěných ve schválených prostorách – komunikace prováděná tělem jezdce. Radiové spojení s jezdci je přísně zakázáno.

N_SP1.5.4 Výstroj jezdců a mechaniků

Je v odpovědnosti jezdců, aby si vybrali přilbu a výstroj, která by měla zajišťovat jejich bezpečnost. Jezdci musí rozhodnout podle vlastního posouzení výběr přilby a výstroje pro bezpečnost a trvanlivost. Následující výstroj musí být nošena jezdci a spolujezdci na všech podnicích.

1.Přilba

Přilby musí být označeny jednou z oficiálních mezinárodních standardních známek. Přilba může být kontrolována při zápisu jezdců. Vlasy musí být ukryty uvnitř přilby. Ředitel závodu může rozhodnout, že v daném závodě bude úplně zakázáno použití kamer na přilbách.

2.Ochrana očí

Ochrana očí (brýle)  musí být nošena na startu a může být  v průběhu každého tréninku, kvalifikace nebo závodu.

3.Příslušenství a ochranné odívání

Příslušenství a ochranné odívání musí být. A musí být užito na startu a v průběhu každého tréninku nebo závodu.

4.Ochranné pomůcky u jezdců ve věku 5 až 12 let:

Jezdci ve věku 5 až 12 let musí používat následující ochranné pomůcky:

 • Homologovaná přilba odpovídající velikosti
 • Ochranné brýle
 • Chrániče trupu (hrudi, ramen, zad)
 • Dlouhé kalhoty
 • Pevné boty minimálně kotníkové výšky
 • Jezdecké rukavice

Tyto ochranné pomůcky mohou být kontrolovány při předstartovních procedurách, namátkově těsně před závodem. Lékařská komise varuje před nebezpečím nevhodné velikosti těchto pomůcek (omezení pohyblivosti, neúčinnost).

N_SP1.6 Rozprava s jezdci

Rozprava se bude konat podle časového rozvrhu s jezdci (nebo jejich zákonní zástupci)  na místě určeném ve zvláštním ustanovení, přednostně u startovacího zařízení. Pokud ředitel bude považovat za nezbytné provést ukázku činnosti startovacího zařízení a místa se signalizací červenými prapory, bude se konat u startovacího zařízení.

Této rozpravy se musí zúčastnit následující osoby:

ředitel závodu,

vedoucí traťových komisařů,

vedoucí lékař.

Rozpravy se musí také zúčastnit všichni jezdci, kteří se zúčastní závodu. Informace na tomto setkání jsou oficiální a na následky absence jednotlivých jezdců i týmů plynoucí z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel.

N_SP1.7 Start

Start je hromadný s motory v chodu.

N_SP1.7.1 Prostor startu

Šířka trati na startovní čáře musí dovolit řadu nejméně 18 jezdců  Pro každý motocykl sólo musí být k dispozici minimálně 1 metr. Startovní zařízení musí být umístěna tak, aby dovolovala regulérní start se stejnými podmínkami pro všechny jezdce v téže řadě.

N_SP1.7.2 Startovací zařízení

Použití startovacího zařízení je povinné. Startovací zařízení musí mít příčné zařízení, při použití sklápějící se proti jezdcům nebo zajíždějící do země. Musí umožňovat samostatné sklápění každému jezdci. Zařízení musí být pevné a tuhé konstrukce. Musí být řízeno mechanicky nebo dálkovým ovládáním.

N_SP1.7.3 Chování v prostoru startovacího zařízení

Jezdci si mohou sami upravovat svoje místo za startovacím zařízením (od startovacího zařízení po zarážku), nesmí však použít žádné nástroje ani místo polévat vodou. Pokud jezdec jednou zaujal své místo u startovacího zařízení, nemůže ho měnit, vrátit se do čekacího prostoru nebo získat pomoc před startem. Jezdci, kteří mají mechanické problémy u startovacího zařízení, musí čekat na pomoc, dokud se startovací zařízení neuvolní. Jakmile startovací zařízení spadne, jejich mechanik může pomáhat u startu. Trest za porušení tohoto pravidla je vyloučení z předmětného závodu.

Jezdci v kategoriích 50ccm, 65ccm, 85ccm a ženském motokrosu mají povoleno použití pomocného startovacího bloku pod nohu (např. dřevěný blok).

N_SP1.7.4 Čekací prostor

Čekací prostor je uzavřen před oficiálním časem startu jízdy.

V této době již musí být všichni jezdci v čekacím prostoru. Do čekacího prostoru je před jeho uzavřením vpuštěn jezdec s motocyklem. Jezdci musí mít nasazeny a zapnuty přilby, připravují se na start a mohou mít nastartovaný svůj motocykl.

Jezdec, který se dostaví po uzavření čekacího prostoru  před startem do doby vypuštění prvního jezdce ke startovacímu zařízení, bude vpuštěn, trestem za pozdní vstup je jeho vypuštění ke startovacímu zařízení jako poslední bez ohledu na jeho kvalifikační výsledek.

V případě pozdního příchodu více jezdců jsou připouštěni na start v pořadí, ve kterém se dostavili do čekacího prostoru.

V posledním kole předchozí rozjížďky daného podniku/závodu je vjezd na startovní rošt  otevřen. Jezdci zaujmou svoje místo na startovním roštu.

N_SP1.7.5 Chybný start

Chybný start musí být oznámen máváním červeným praporem. Přesné místo pro použití červeného praporu bude určeno ředitelem závodu. Jezdci se musí vrátit zpět do čekací zóny a opakovaný start musí být proveden co nejdříve. Po chybném startu není dovolena výměna motocyklů.

N_SP1.7.6 Zastavení závodu/jízdy

Ředitel závodu má právo ze své vlastní iniciativy, z naléhavých bezpečnostních důvodů nebo jiných případů vyšší moci, zastavit předčasně závod/jízdu nebo zrušit část závodu nebo celý podnik. Jestliže je závod zastaven kdykoliv během prvních „X“ minut“ (polovina času závodu), závod bude znovu odstartován. Jezdci se vrátí do parkoviště jezdců a nový start se uskuteční co nejdříve, maximálně 30 minut po zastavení závodu. Je povolena změna motocyklů. Konečný výběr musí být proveden nejpozději 10 minut před novým startem.

Ředitel závodu může vyloučit jednoho nebo více jezdců, kteří jsou považováni za příčinu zastavení závodu a zakázat jim účast na novém startu. Jestliže byl závod zastaven po „prvních X minutách“ (polovina času závodu), bude závod považován za ukončený.

Konečné pořadí bude stanoveno podle klasifikace jezdců v kole, předcházejícím signalizaci červeným praporkem. Jezdec (jezdci), který je (kteří jsou) považován (í) ředitelem závodu za původce nutnosti použití červeného praporku, bude zařazen (budou zařazeni) za jezdce, kteří ujeli stejný nebo vyšší počet kol. S výjimkou chybného startu může být závod znovu odstartován pouze jednou.

Bude-li nezbytné zastavit závod více než jedenkrát, je závod prohlášen za anulovaný a neplatný.

N_SP1.8 Cizí pomoc, Krácení trati, Palivo

N_SP1.8.1 Cizí pomoc

Při  závodech/jízdách je jakákoliv cizí pomoc zakázána, pokud není vykonávána traťovým komisařem či jmenovaným pořadatelem, který vykonává svoji povinnost v zájmu zajištění bezpečnosti. Porušení tohoto ustanovení má za následek vyloučení.

Žádná náhrada bezpečnostní výstroje, doplňování paliva nebo mechanikova služba se nesmí provádět na trati nebo mimo prostor pro opravy a mimo čekacího prostoru.

Traťoví komisaři mohou pomáhat jezdcům při zvedání motocyklu, pohybovat se s ním na bezpečné místo a držet ho pokud se provádí oprava nebo úprava. Jakákoliv oprava nebo úprava musí být prováděna jezdcem, který pracuje sám bez cizí pomoci.

Komisaři nemohou pomáhat jezdcům při novém startu jejich motocyklů. Jezdcům kategorií 50ccm a 65ccm může být cizí pomoc poskytnuta v souvislosti s novým startem motocyklu.

 N_SP1.8.2 Doplňování paliva

Doplňování paliva musí být prováděno s vypnutými motory.

N_SP1.8.3 Opuštění trati

Jezdci mohou používat pouze trať. Pokud však z důvodu nehody opustí trať během závodů, mohou pokračovat bezpečným návratem na trať, aniž by však získali nějakou výhodu, a to co nejblíže místu, ve kterém opustili trať.

N_SP1.9 Oficiální signály

Úřední tabule signálů je deska o rozměrech výška 750 mm, šířka 600 mm, s kontrastním hůlkovým číslem 15 na jedné straně a s číslem 5 na druhé straně (např. bílá deska a černá čísla nebo naopak). Čísla musí být vysoká 500 mm.

Signál                                                              Význam signálu

Tabule 15                                      15 sekund před závěrečnou fází startu

Tabule 5                                       Startovací zařízení se uvolní během 5 až 10 sekund

Oficiální signalizace musí být prováděna prapory o rozměrech 750 mm (šířka) x 600 mm (výška) takto:

Prapor                                                                    Význam signálu
ČERVENÝ PRAPOR v pohybuSTOP, povinné pro všechny
ČERNÝ PRAPOR a tabule s číslem jezdceSTOP pro příslušného jezdce
ŽLUTÝ PRAPOR v kliduNEBEZPEČÍ – jeď pomalu a obezřetně, zákaz předjíždění
ŽLUTÝ PRAPOR v pohybuBEZPROSTŘEDNÍ NEBEZPEČÍ, zákaz předjíždění, připrav se k zastavení. Musí být viditelné okamžité výrazné zpomalení a jezdec se nepokouší skákat (zákaz skoků).
MODRÝ PRAPOR v pohybuModrými prapory jsou vybaveni zvláštní traťoví komisaři, kteří pracují  pouze s těmito prapory. Pozor, předjíždí vás jezdec o kolo
ZELENÝ PRAPORZelený prapor může být použit během startu. Volná dráha pro start závodu
ČERNOBÍLÁ ŠACHOVNICE V POHYBUKonec tréninku/závodu

Nerespektování žlutého praporu v pohybu jezdcem (jezdci) bude postihováno vyloučením jezdce ze závodu/podniku. Proti tomuto trestu se nelze odvolat.

Minimální věk traťových komisařů s prapory i bez praporů je 16 let.

Traťoví komisaři jsou jmenováni pořádajícím subjektem a musí se zúčastnit porady s Ředitelem závodu. Po závodě musí traťoví komisaři zůstat k dispozici do 20 min po ukončení poslední rozjížďky podniku/závodu.

Traťoví komisaři musí mít reflexní vestu.

N_SP1.10 Časomíra a Kontrolní čára

N_SP1.10.1 Překročení kontrolní čáry

Čas, při kterém motocykl překročí kontrolní čáru, bude registrován v okamžiku, kdy tuto čáru překročí přední část motocyklu. V okamžiku překročení kontrolní čáry musí být jezdec vždy v kontaktu s motocyklem.

N_SP1.10.2 Časoměření a počítání kol

Časoměřiči a počítači kol by měli být být umístěni v jedné přímce s cílovou čárou.

Přístroje k časoměření

Aby časoměřič splnil své povinnosti při motokrosových závodech, musí používat podle druhu závodu:

Prvotřídní stopky ukazující 1/10 vteřiny s dvoudílným zastavovacím mechanismem, synchronizovaným podle 12 skutečného času nebo elektronickou časomíru.

N_SP1.11 Výsledky

N_SP1.11.1 Vítěz

Vítězem závodu je jezdec, který přejede cílovou čáru jako první. Další jezdci, kteří ještě závodí, budou potom zastaveni po překročení cílové čáry. Vítězem podniku je jezdec, který získal nejvíce bodů, bez ohledu na to, kolik jízd dokončil. V případě rovnosti bodů je brán v úvahu a rozhoduje počet nejlepších umístění. Trvá-li rovnost i dále, pak o pořadí rozhodne lepší umístění v posledním závodě/jízdě započítávaném do příslušného podniku. Čas, ve kterém motocykl překročí kontrolní čáru, bude registrován v okamžiku, kdy přední část motocyklu překročí čáru. Závody jsou oficiálně skončeny při dokončení kola, kdy je šachovnicový praporek ukázán vítěznému jezdci. Každá jízda končí 5 minut po odmávnutí vítěze. Jezdci budou klasifikováni podle pořadí v cíli a podle počtu ujetých kompletních kol.

 

 N_SP1.11.2 Postup pro určení pořadí

Kolo, ve kterém vypadli a v případě shody, jejich konečné pořadí bude určeno na základě jejich umístění během kola, před kterým vypadli. Pokud jezdci neprojeli prvním kolem, bude jejich pořadí určeno podle jejich postavení na startu.

Pokud šachovnicový praporek je ukázán omylem později než oficiální doba jízdy, potom bude pořadí určeno podle průběžného pořadí při oficiálním čase. Za jakýchkoliv jiných okolností, jako je chybně ukázán šachovnicový praporek před oficiálním časem, cílové pořadí bude určeno podle průběžného pořadí v čase, kdy je šachovnicový praporek ukázán.

N_SP1.11.3 Postup pro vyvěšení a schválení výsledků

Všechny výsledky musí být vyvěšeny na oficiálním místě.

N_SP1.11.4 Body

Body budou uděleny jezdcům v každé jízdě takto :

POŘADÍBODY
125
222
320
418
516
615
714
813
912
1011
1110
129
138
147
156
165
174
183
192
201

V případě že do závodní jízdy odstartuje více jak 30 jezdců Body budou uděleny jezdcům v každé jízdě takto :

POŘADÍBODY
140
237
335
433
531
630
729
828
927
1026
1125
1224
1323
1422
1521
1620
1719
1818
1917
2016
2115
2214
2313
2412
2511
2610
279
288
297
306
315
324
333
342
351

N_SP1.12 Protesty

Protesty musí být předloženy ihned Řediteli závodu. Výše kauce je stanovena na 1000kč. V případě oprávněnosti protestu je vrácena žadateli, v případě neoprávněného podání propadá ve prospěch pořadatele. Ředitel závodu ve spolupráci s Hlavním časoměřičem a Vedoucím traťovým komisařem rozhodne o oprávněnosti a rozhodne o výsledku protestu. Jeho rozhodnutí je plně v jeho kompetenci. Při nesouhlasu s rozhodnutím Ředitele závodu je možné dovolání k Jury seriálu.

N_SP2.1 Celkový vítěz seriálu, Jury seriálu

N_SP2.1.1 Celkový vítěz seriálu

Celkový vítěz seriálu je jezdec v dané třídě s nejvyšším počtem bodů, které jsou součtem bodů z celkového pořadí daných podniků v závodní sezóně, uvedených na webových stránkách www.slovackypohar.cz

V případě stejného počtu bodů rozhoduje počet vyšších umístění v jednotlivých podnicích.

N_SP2.1.2 Jury seriálu

Jury seriálu je osmičlenná  a složená ze dvou členů z každého z jednotlivých týmů/spolků, obvykle z předsedů a místopředsedů týmu/spolku. Je nejvyšším orgánem seriálu.