Pravidla - závodiště

Pravidla - závodiště

N_SPZ1.1 Závodiště

N_SPZ1.1.1 Trať

Trať by měla být tvořena výlučně z přírodních materiálů (písek, hlína atd.). Trať nesmí procházet hlubokou vodní plochu. Použití betonového, asfaltového nebo dlážděného povrchu je zakázáno. Skladba a příprava povrchu trati by měla být takového typu, která zadržuje vodu, snadno se udržuje a umožňuje dobrý záběr zadnímu kolu. Je zakázáno použít takových hmot, které by mohly poškodit zdraví jezdců. Vytyčení trati musí být provedeno tak, aby byla v první řadě zajištěna bezpečnost jezdců. Zvláštní pozornost musí být věnována tvorbě skoků a dopadové ploše skoků.

N_SPZ1.1.2 Délka

Dráha by neměla být kratší než 1,5 km (kromě změn z bezpečnostních důvodů) a delší než 2 km. Délka trati je měřena po středové linii trati. 9 Doporučená délka cca 1,5 km.

N_SPZ1.1.3 Šířka

Trať by neměla nikde být užší než přibližně 5m (skutečná průjezdná šířka v nejužším místě) pro motocykly. Trať nesmí být rozdvojena překážkami. Balíky slámy v plastikovém balení, nebo další materiál zmírňující náraz, mohou být použity tak, aby se zabránilo vytvoření hlubokých kolejí v zatáčkách či drážek na hranách překážek při volných trénincích.

N_SPZ1.1.4 Vertikální prostor

Volný vertikální prostor mezi tratí a jakoukoliv překážkou nad terénem by měl být nejméně 3 metry.

N_SPZ1.1.5 Neutrální zóna

Z každé strany trati v celé délce musí být neutrální bezpečnostní zóny dostatečně široké, aby zajistily přiměřenou ochranu jezdců a diváků. Šířka této neutrální zóny se může měnit podle okolností, je doporučena aspoň 1m. Neutrální zóna by měla být označena bariérou (plotem) nebo přírodní překážkou ze strany diváků a kolíky ze strany trati. Kolíky bezpečností zóny nesmí být v místech, kde to vyžaduje charakter trati (jednolitá plocha bez výraznějších zářezů do terénu), musí být spojeny bezpečnou netextilní lehce přetržitelnou páskou (mlíkem) sloužící přednostně k vizuální orientaci jezdců (lana a textilní pásky jsou z bezpečnostních důvodů zakázány). Kolíky by měly mít maximální šířku/průměr 25mm, musí být ze dřeva (snadno zlomitelného) nebo jiného pružného materiálu, a v místech, kde nemohou být spojeny páskou, musí být z důvodu lepší viditelnosti výrazné barvy. Mohou být také použity plastové materiály.

N_SPZ1.1.6 Skoky

Zvláštní pozornost musí být věnována tvorbě a stavbě skoků, dopadové ploše skoků a úhlům nájezdu na skoky.  Tvorba skoků musí být provedena tak, aby v prvé řadě byla zajištěna bezpečnost jezdců. Dopadová plocha skoku by měla být odzkoušena a upravena do konečné podoby za přítomnosti všeobecně známého jezdce.

Vícenásobné skoky (dvojité, trojité atd.) jsou zakázány. Vzdálenost mezi skoky by měla být minimálně 30 metrů (z vrcholu jednoho skoku na vrchol skoku následujícího).

Poznámka: za vícenásobné (dvojité, trojité atd.) skoky jsou skoky považovány tehdy, pokud se jedná o překážku vyšší než 80cm a jestliže následný (druhý anebo třetí) skok je v doskokové oblasti předchozího skoku.

N_SPZ1.1.7  Rolety

Rolety jsou na motokrosových tratích zakázány. Jsou definována jako počet po sobě jdoucích (následných) polokulatých vlnících se překážek nad povrchem.

N_SPZ1.1.8 Stanoviště traťových komisařů

Všude podél trati musí být dostatečný počet oficiálních signalizačních míst (pro traťové komisaře s vlajkami) pro informování jezdců v průběhu závodu/jízdy. Tato místa musí být zřetelně označena a jejich umístění zvoleno tak, aby předávaný signál byl jezdci zřetelně viditelný. Umístění traťových komisařů musí být takové, aby zajišťovalo jejich nejvyšší bezpečnost. Stanoviště musí být správně umístěna tak, aby traťoví komisaři měli zajištěn přehled o celé trati. Počet traťových komisařů musí být určen pro každé stanoviště.

N_SPZ1.1.9 Ochrana překážek

Balíky slámy v plastovém balení nebo jiné materiály, které pohlcují náraz, mají být umístěny tak, aby zakrývaly všechny překážky jako jsou sloupy, stromy, mosty, podia, zdi, televizní stanoviště atd. a chránily jezdce před nebezpečím. Tyto materiály se mohou také používat tak, aby se zabránilo vytvoření hlubokých kolejí v zatáčkách či dodatečných drážek na hranách při volných trénincích.

N_SPZ1.1.10 Pneumatiky

Použití pneumatik na trati je zakázáno s výjimkou vytyčení vnitřní strany zatáčky. Pokud se pneumatiky používají k vytyčení zatáčky, mohou být použity pouze pneumatiky do velikosti 17”, navzájem spojeny a musí být umístěny v horizontální pozici. Maximální výška nad terénem je 50cm. Přírodní materiál musí být použit tak, aby pomáhal zajišťovat tyto pneumatiky. Dřevěný kolík nesmí být vyšší než pneumatiky.

N_SPZ1.1.11 Kropící (zavlažovací) systém

Vhodný kropící systém je nezbytnou součástí vybavení závodiště. Může být stálý, kombinovaný nebo provizorní (přechodný). Jestliže je to nutné, v dostatečné době před tréninkem a mezi závody/jízdami k zabezpečení vhodných podmínek pro závod, maximální bezpečnost a ochrany diváků před prachem.

N_SPZ1.2 Prostor startu

N_SPZ1.2.1 Prostor startu

Prostor startu musí být uzavřený. V průběhu závodu musí být zajištěna regulace pohybu osob v tomto prostoru.

N_SPZ1.2.2 Startovní rovina

Délka roviny po startu nesmí překročit 125m (vzdálenost mezi startovacím zařízením a místem, kde vnitřek startovací roviny přechází do první zatáčky). Na této startovní rovině nesmí být žádné skoky.

N_SPZ1.2.3 Startovací zařízení

Startovací zařízení musí být příčné zařízení, které se při své činnosti sklápí směrem k jezdci. Toto sklápějící se nebo padající zařízení musí být pevné a tuhé konstrukce. Musí být ovládáno manuálně nebo dálkovým ovládáním. Ovládací mechanismus a obsluhu nesmí jezdci vidět, aby žádný jezdec nemohl získat výhodu před ostatními. Šířka jednoho místa musí být 100cm. Zadní zarážka (obrubník) by měla být instalována tak, aby zabránila jezdcům v pohybu s jejich motocykly dozadu a musí být minimálně 10cm nad terénem. Vzdálenost mezi startovacím zařízením (uvolněným) a zadní zarážkou (obrubníkem) musí být 3m. Startovací zařízení musí být konstruováno tak, aby zabránilo přednímu kolu jezdce v zachycení v případě, že se jezdec pokusí odstartovat před uvolněním startovacího zařízení, a aby byla vyloučena možnost překlopení startovacího zařízení po směru jízdy dále než do polohy 80° od základní horizontální linie (od země).

Na startovacím zařízení je dovoleno umístit reklamy podle uvážení organizátorů za předpokladu, že nepoškodí mechanismus, který by zavinil porušení jakýchkoliv výše uvedených požadavků, nebo že nebudou zasahovat do odjezdu jezdců při startu na trať. Všechny reklamy musí být připevněny řemeslným způsobem a bezpečně na všech zařízeních (brankách).

Prostor před startovacím zařízením musí být vymezen a připraven takovým způsobem, aby zajišťoval stejné možnosti pro všechny jezdce. Nikdo kromě oficiálních činovníků a akreditovaných fotografů a kameramanů nemá přístup do tohoto prostoru. Žádná úprava není dovolena.

N_SPZ1.2.4 Umístění startovacího zařízení

Startovací zařízení musí být umístěno v úhlu 90 stupňů směrem dovnitř k první zatáčce a to na plochém (rovném) povrchu. Musí umožňovat regulérní start s rovnocennými možnostmi pro každého účastníka ve stejné řadě.

N_SPZ1.2.5 Čekací prostor

Čekací (předstartovní) prostor musí obsahovat dostatečně velkou, upravenou a oplocenou plochu. Čekací prostor musí být plně uzavíratelný, musí mít stálé pevně propojené oplocení tak, aby byla zajištěna bezpečnost pro osoby, které potřebují být uvnitř tohoto prostoru. Tento prostor musí by měl mít také vhodnou odvodňovací drenáž. V čekacím prostoru je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje, omamné látky a preparáty zakázané lékařským a antidopingovým kodexem.

N_SPZ1.3 Cílový prostor

N_SPZ1.3.1 Cílová čára

Zvláštní pozornost musí být věnována prostoru cílové čáry, aby se zabránilo doprovodům, tisku či veřejnosti vstoupit na dráhu při konci závodu. Cílová čára musí být dostatečně a viditelně označena vhodným způsobem pro jezdce.

N_SPZ1.3.2 Místo pro časoměření a počítání kol

Místo musí časoměřičům svým umístěním umožňovat dostatečný výhled na cílový prostor a jeho okolí. Časoměřiči a počítači kol musí být umístěni v dostatečné výšce a úrovni v jedné linii cílovou čarou. Bílá vertikální linie musí být vyznačena nebo vytyčena proti časoměřičům, na opačné straně trati. Prostor mezi stanovištěm časoměřičů a cílovou čarou musí být v dostatečném rozsahu ochráněn proti vniknutí cizích osob, které by mohly svým způsobem ovlivnit výsledky měření.

N_SPZ1.4 Parkoviště jezdců

N_SPZ1.4.1 Parkoviště jezdců

Parkoviště jezdců musí být situováno, pokud možno, na horizontální vodorovné ploše, mělo by mít zpevněný povrch s možností odvodnění (např. drenáže, štěrkové pruhy atd.) Parkoviště musí být plně fungující. Parkoviště může mít odpovědného činovníka (např. vedoucího parkoviště), který je povinen a oprávněn organizovat činnost v parkovišti. Jeho pokyny jsou pro jezdce i jejich doprovod závazné. Pořadatelé musí zajistit, aby v prostoru parkoviště byla parkující vozidla rozmístěna racionálně. Dopravní cesty musí být stále přístupné a musí dovolovat v každé době i výjezd z parkoviště jezdců. Doporučuje se všem jezdcům (teamům), kteří vstupují do parkoviště jezdců, aby měli po celou dobu protipožární vybavení snadno dosažitelné pro případ nouzové potřeby.

Prozatimní prodejní čerpací stanice s pohonnými hmotami v parkovišti jezdců není povolena za žádných okolností. Doporučené je oddělené parkování osobních a nákladních automobilů.

Nádoby na odpadky zde musí být umístěny a vybírány v pravidelných intervalech. Parkoviště jezdců (možno i v bezprostřední blízkosti parkoviště) může být vybaveno přívodem s tekoucí vodou pro umývání, WC.

V tomto prostoru nebo bezprostředním okolí musí být umístěna oficiální tabule pro sdělení a výsledky. Toto příslušenství (vybavení) bude po celou dobu závodů k dispozici.

N_SPZ1.5 Zařízení pro diváky

N_SPZ1.5.1 Všeobecně

Záchody musí být přístupné po celou dobu trvání podniku. Odpadky musí být sbírány v pravidelných intervalech.

N_SPZ1.5.2 Parkoviště

Parkoviště musí mít snadný přístup. Organizátoři musí zajistit, aby vozidla na parkovišti byla umístěna racionálně. Cesty musí být vždy otevřené, aby byl zajištěn průjezd každého vozidla, které vjíždí nebo vyjíždí z parkoviště v každé době. Parkoviště musí mít vhodně odvodněný povrch. Doporučuje se, aby bylo oddělené parkoviště pro motocykly, auta. Při zřizování parkoviště musí organizátor respektovat místní pravidla, které se týkají bezpečnosti. Záleží na organizátorovi, zda bude vybírat poplatek za použití parkoviště.

N_SPZ1.6 Bezpečnost diváků

N_SP1.6.1 Prostor pro veřejnost

Veřejnost má povolen pohyb pouze ve vyhrazených prostorách a musí plně respektovat pokyny pořadatele a systém značení. Tyto prostory musí být chráněny plotem, přírodními překážkami či jiným viditelným způsobem.

N_SP1.6.2 Ochranné bariery pro diváky

Veřejnost má vstup pouze do určených prostor. Doporučují se kontrolní bariery kolem tratě. Musí být tuhé (neohebné) konstrukce s doporučenou minimální výškou 120 cm, aby zabránily veřejnosti vstupu na trať a aby také zajišťovaly bezpečnost jezdců. Pokud se však použijí spojené kovové kontrolní bariéry, potom nesmí mít ostré okraje, které by se mohly objevit na spojích. Měly by být umístěny 2m za traťovými bariérami. Tento prostor pak vytváří volnou plochu pro pohyb traťových komisařů, zdravotníků a televize.

Velká pozornost a péče musí být věnována bezpečnosti jezdců a to tak, aby podpěry bariér nevyčnívaly žádným nebezpečným směrem. Pokud je použit dřevěný plot, vršky musí být zakulacené bez ostrých hran. Preferovaná barva oplocení je zelená nebo hnědá.

N_SPZ1.7 Záchranná služba

N_SPZ1.7.1 Lékařská služba

Personální i materiální obsazení a vybavení je společnosti SPP Vyškov, pracovník společnosti SPP je ve stálém mobilním spojením s ředitelem závodu. Určení odvozu zraněných musí být stanoveno před začátkem závodu ředitelem závodu a pracovníkem společnosti. Musí být respektována místní bezpečnostní pravidla.

N_SPZ1.7.2 Protipožární služba

Během celého závodu musí být zajištěna protipožární bezpečnost na celém závodišti. Majitelé obytných vozů jsou povinni disponovat hasícím přístrojem a na žádost pořadatele jej ukázat.